α Universe portrettkonkurranse

Kraften til Eye AF

Oppdag kraften til Eye AF

Eye AF-modusen til Sonys α-serie gir umiddelbar, presis øyedeteksjon og sporing, selv når du fotograferer et bevegelig portrettmotiv. Den fokuserer på og sporer øyne med høy presisjon og hastighet, selv når motivet beveger seg, ser ned eller vekk eller opplyses bakfra. Ikke bare finner Eye AF øynene for å bestemme fokus, men den holder også øynene mens kamera og motivet beveger seg og når du fotograferer ved høy rammehastighet. Det å kunne låse seg på øyene og holde fokuset på denne måten er virkelig revolusjonerende. Tenk hva du kan få til med denne fantastiske funksjonen!

Vinnerbildet plukkes ut av et panel med fotografieksperter , og den heldige vinneren får et Sony G Master-objektiv!

Delta i konkurransen ved å legge ut bildene dine på Instagram. Konkurransebidraget er gyldig for bilder som legges ut på Instagram fra 2. august 2019 til 15. september 2019.

Bidragene blir vurdert ut fra grad av kreativitet, originalitet og det visuelle/emosjonelle uttrykket i bildet, og vinnerbidragene blir annonsert på α Universe og sosiale mediakanaler.

Vilkår og betingelser

KJØP INGEN BETINGELSE

1. Promotøren av portrettbildekonkurransen Sony α Universe på Instagram («konkurransen») er Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannia («Sony»). Konkurransen blir på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Instagram. Instagram fritas herved fullstendig for alt ansvar av hver deltaker i konkurransen.

2. Konkurransen er åpen for personer som er over 18 år som har en personlig Instagram-konto og er fastboende i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, Sveits, Polen, Norge, Østerrike, Sverige, Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Romania, Estland, Litauen, Latvia, Ungarn, Portugal, Bulgaria, Irland, Tsjekkia, Slovakia og Tyrkia. («kvalifiserende land»). Ansatte i selskaper i Sony-gruppen og deres familiemedlemmer kan ikke delta.

3. Konkurransen starter 2nd august 2019 og avsluttes ved midnatt 15th september 2019 («konkurranseperioden»)

4. For å delta i konkurransen må du utføre følgende trinn:

Trinn 1: følge @alphauniversebysony.eu Instagram-konto.

Trinn 2: laste opp et bilde på Instagram-kontoen din som er tatt av deg personlig ved hjelp av et Sony-kamera i α-serien og legge til følgende emneknagger:

’#AlphaPortrait’

’#country_ILC’(fylles ut med hjemlandet ved hjelp av listen nedenfor)

’#modellbetegnelse’(f.eks. #A7RM3, #A6000, #A9)

Liste over gyldige landsemneknagger:

Tyskland: #DE_ILC
Storbritannia: #UK_ILC
Frankrike: #FR_ILC
Italia: #IT_ILC
Spania: #ES_ILC
Nederland: #NL_ILC
Sveits: #CH_ILC
Polen: #PL_ILC
Norge: #NO_ILC
Østerrike: #AT_ILC
Sverige: #SE_ILC
Belgia: #BE_ILC
Danmark: #DK_ILC
Finland : #FI_ILC
Hellas: #GR_ILC
Romania: #RO_ILC
Estland: #EE_ILC
Litauen: #LT_ILC
Latvia: #LV_ILC
Ungarn: #HU_ILC
Bulgaria: #BG_ILC
Irland: #IE_ILC
Tsjekkia: #CZ_ILC
Slovakia: #SK_ILC
Tyrkia: #TR_ILC

(f.eks. #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Innsendte bilder må ha blitt tatt med et Sony-kamera i α-serien. Din Instagram-konto må være innstilt på offentlig for å delta i konkurransen. Når bildet er lagt ut, må det ligge på Instagram-kontoen din til slutten av konkurranseperioden fastsatt i punkt 3 ovenfor, ellers kan bidraget ditt bli kjent ugyldig.

6. Ved å sende inn bilder i samsvar med punkt 4 ovenfor og delta i konkurransen, vil deltakerne bli ansett for å ha godkjent og være bundet av konkurransereglene og disse vilkårene og betingelsene. Andre instruksjoner som kan bli gitt av Sony og lagt ut på denne nettsiden eller Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu Instagram inngår i konkurransereglene.

7. I henhold til punkt 9 nedenfor skal fotografiene være portrettbilder hvor du har brukt funksjonene på Sony α-kameraet. Det er ingen begrensninger for antall bilder du kan laste opp for å delta, men hvert bilde må være unikt og være i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

8. Fotografier som er modifisert med bilderedigeringsprogram eller tilsvarende program blir godtatt. Deltakerne garanterer at bildeforbedringen ble utført ved hjelp av lovlig anskaffet programvare.

9. Deltakerne har ikke lov til å merke eller sende inn ærekrenkende, injurierende, uanstendig, pornografisk, respektløst, truende eller ulovlig materiale (både med hensyn til fotografier og tilhørende kommentarer/stikkord) eller materiale som kan utgjøre eller oppfordre til atferd som vil bli betraktet som kriminelle handlinger eller gi grunnlag for sivilt ansvar, eller på annen måte bryter loven eller Instagrams vilkår for bruk. Deltakerne kan ikke sende inn fotografier med vannmerker, fotoakkrediteringer eller merker som tilhører tredjeparter.

10. Sony vil gjennomgå alle kvalifiserte bidrag som er sendt inn via Instagram i løpet av konkurranseperioden og fotografiene blir vurdert etter Sonys skjønn, ut fra grad av kreativitet, originalitet og bildets visuelle/følelsesmessige uttrykk. Sony setter opp en liste over vinnerkandidatene på grunnlag av de foregående kriteriene, og den endelige beslutningen om vinnerbidrag blir foretatt av en uavhengig dommer, som vil foreta den endelige og bindende avgjørelsen.

11. Deltakeren som har fått sitt bilde utpekt som vinnerbidrag, vil bli kontaktet ved hjelp av Instagram Direct fra Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu og og vil bli bedt om å sende inn EXIF-dataene tilknyttet det utpekte fotografiet for å vise at påmeldingskravene er overholdt. Sony vil deretter følge opp den mulige vinneren via e-post med instruksjoner om hvordan man påberoper seg premien. Hvis den potensielle vinneren ikke svarer og overholder instruksjonene i den første Instagram Direct-meldingen innen fem (5) dager, eller hvis dataene avslører at fotografiet ikke overholder disse vilkårene og betingelsene, vil ikke deltakeren være kvalifisert til å motta premien og en annen vinner vil bli utpekt. Et maksimum på tre (3) alternative vinnere vil blir kontaktet.

12. Ett vinnerbidrag vil bli utpekt, og vinneren kan velge et Sony G Master-objektiv fra listen nedenfor:

FE 85 mm f/1,4 G Master (verdi ca. € 2169/£ 1889)
FE 135 mmf/1,8 G Master (verdi ca. € 1835/£ 1600)

13. Man kan ikke velge kontant- eller kredittalternativ. Premiene kan ikke konverteres eller overføres. Dersom premien av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig, reserverer Sony seg retten til å levere en annen premie av tilsvarende verdi.

14. Vinneren har ha det fulle ansvaret for å betale eventuell personskatt i forbindelse med mottak av premien(e), og ved å motta premiene sine samtykker vinnerne i å frita Sony for en slik forpliktelse.

15. Vinneren vil bli kontaktet via Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu innen begynnelsen av oktober 2019 og premien vil bli sendt ut innen utgangen av oktober 2019, uten kostnader for vinneren. Premiene vil bare bli levert til adresser i de kvalifiserende landene oppført under punkt 2 ovenfor.

16. Ved å motta premiene samtykker vinneren i å tillate Sony å bruke vinnerens navn, bilde og/eller liknende bilde for redaksjonelle formål, annonsering, reklamekampanjer, markedsføring uten videre kompensasjon bortsett fra når loven forbyr det. Utover det å opplyse om vinnere, vil det ikke bli besvart på henvendelser om bidrag og valg av vinnere.

17. Ved å sende inn fotografier til konkurransen, garanterer deltakeren at: (1) fotografiene fullt ut overholder konkurransereglene samt disse vilkårene og betingelsene; (2) fotografiene er originale fotografier tatt av deltakeren ved hjelp av et Sony-kamera i α-serien; (3) deltakeren eier alle rettigheter (inkludert opphavsrett) til fotografiet/-ene og (4) fotografiene ikke krenker rettighetene til en tredjepart (inkludert publikasjonsrett, personvern eller tilsvarende rettigheter for en person) og at det er innhentet tillatelse til å bruke bildet av eventuelle personer som befinner seg på noen av de innsende fotografiene. Deltakeren er innforstått med at innsendelse av bilder fra tredjepartskilder (inkludert for eksempel andre nettsider eller blogger) er forbudt og bruk av slike bilder uten tillatelse kan utgjøre brudd på opphavsretten.

18. Bidrag kan utestenges eller premier oppheves hvis Sony med rimelighet har besluttet at det har vært en overtredelse av konkurransekravene, disse vilkårene og betingelsene eller offentlig orden og moral.

19. Deltakeren gir Sony en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, gratis tillatelse til å kopiere, modifisere, redigere, tilpasse, publisere, reprodusere, stille ut, distribuere eller på annen måte bruke (inkludert kommersiell og/eller PR-bruk) de innsendte fotografiene i nettbaserte eller trykte media, til reklamemateriale i butikker og/eller kundetilstelninger i Europa i tidsrommet fra påmelding til konkurransen og til 31. august 2021 (inkludert rett til å sublisensiere til andre selskaper i Sony-gruppen). Deltakeren er særlig innforstått med og samtykker til at innsendte fotografier kan bli publisert på Sony Groups nettsider og sosiale media-kontoer og at Sony kan redigere eller endre fotografiene (f.eks. beskjære eller tilføye bilder, musikk eller lydeffekter). Deltakeren garanterer at vedkommende har nødvendige rettigheter til å gi slik tillatelse som fastsatt i denne klausulen.

20. Sony påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med publisering av innsendte fotografier, og deltakeren har eneansvaret for å løse eventuelle tvister med tredjeparter som gjelder fotografiene de har sendt inn, på egen regning. Deltakeren samtykker i å ivareta og holde Sony, deres tilknyttede selskaper, direktører, ansatte og representanter skadesløse fra og mot alle krav, skadeserstatninger, tap, kostnader eller utgifter av noe slag som på en eller annen måte oppstår i forbindelse med hans/hennes deltakelse i denne konkurransen, inkludert Sonys bruk av innsendte fotografier og deltakerens mottak eller bruk av premiene.

21. Sony fremsetter ingen antagelser eller garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, vedrørende denne konkurransen eller premiene, annet enn det som uttrykkelig er fastslått i disse vilkårene og betingelsene. Sony skal ikke være ansvarlig for noen tekniske feil eller feil på Instagram-plattformen som kan hindre en deltaker i å melde seg på i konkurransen eller motta eller sende direkte meldinger. Sony forsøker ikke å fraskrive seg ansvar for død eller personskade som skyldes egen uaktsomhet.

22. Deltakernes personopplysninger vil bli behandlet i henhold til Sonys personvernpolicy, som finnes på https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html og vil bare bli brukt i forbindelse med administrering og publisering av konkurransen, inkludert for kommunikasjon i forbindelse med konkurransen, håndtering av bidrag, utsendelse av premier, visning av vinnerbidrag, Sonys markedsføring og reklamekampanjer og formål sekundært til disse aktivitetene. Ved å melde deg på i konkurransen, samtykker du til at ditt navn, alder, land og kamerainformasjon kan bli publisert sammen med ditt innsendte fotografi.

23. Alle personopplysninger oppgitt av deltakere vil bli destruert eller slettet etter at konkurransen er over, bortsett fra når det gjelder premievinnere og deltakere som får sine fotografier brukt.

24. Unnlatelse fra Sonys side av å håndheve noen av disse reglene eller vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av den bestemmelsen.

25. Med mindre lokal lovgivning i deltakerens hjemland sier noe annet, blir konkurransen, inkludert påmeldingskravene og disse vilkårene og betingelsene, regulert av engelsk lovgivning og eventuelle tvister er underlagt domstolene i England og Wales.