Forskrifter og annen informasjon for ditt land

Lær mer om forskrifter i landet ditt som er relevante for produkter fra Sony.

Energieffektivitet

Informasjon om miljøvennlig utforming av ekstern strømtilførsel:

«Hvis du vil ha mer informasjon om krav til miljøvennlig utforming av ekstern strømtilførsel i henhold til bilag II, punkt 2(b) i KOMMISJONSFORORDNINGEN (EU) 2019/1782 per 1. oktober 2019 som fastsetter krav til miljøvennlig utforming av ekstern strømtilførsel i henhold til Europaparlamentet og Det europeiske råds direktiv 2009/125/EF som opphever kommisjonsforordningen (EF) nr. 278/2009, kan du klikke på koblingen og søke etter informasjon om ekstern strømtilførsel etter den eksterne strømtilførselens modellnavn:

Dette betyr EUs energimerking

Energimerkinger er alfabetiske rangeringer fra A++ (mest effektiv) til F (minst effektiv). Ifølge EU-forskriftene 1062/2010 må alle fjernsyn som selges i butikk eller på Internett, ha en energimerking. Denne energimerkingen brukes for tiden. Grensene for energieffektivitet tilpasses av EU-kommisjonen over tid.

Energieffektivitet

Årlig energiforbruk på XYZ kWh er basert på strømforbruket til fjernsynet når det står på 4 timer daglig i 365 dager. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan fjernsynet brukes.

Vi i Sony er opptatt av stadig å utvikle og produsere produkter som hvert år blir mer og mer energieffektive. Faktisk har de aller fleste fjernsynene våre en energimerking fra A++ til A, og ingen fjernsyn har en lavere merking enn B.

Lever tilbake / gjenvinning

Avhending av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), batterier og innpakningsavfall

Elektrisk og elektronisk avfall, batterier og akkumulatorer og innpakning skal ikke behandles som husholdningsavfall når det skal avhendes, men returneres til et separat innsamlingssystem. Symbolet med en søppelkasse med kryss over på et elektrisk eller elektronisk produkt eller et batteri viser dette. På enkelte batterier kan dette symbolet opptre sammen med det kjemiske symbolet for bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly.

Når du sørger for at produkter, batterier og emballasjer blir kastet på rett vis, bidrar du til å forhindre potensielt negative innvirkninger på miljøet og menneskers helse, som kan oppstå når avfall ikke avhendes slik det skal. Avhengig av hvor du bor, kan det også hende at du kan kaste papir som ikke er en del av emballasjen, som brukerhåndbøker og CD-er/DVD-er, via dedikerte innsamlingssystemer. Ved å gjenvinne disse materialene, bidrar du til å minske ressursbruken.

Hvis du vil ha mer informasjon om kasting og gjenvinning av produkter, batterier eller emballasjer, kan du kontakte den lokale renovasjonsetaten, en gjenbruksstasjon eller en butikk som selger denne typen produkter eller batterier. Produkter som av sikkerhets- ytelses- eller dataintegritetsårsaker må ha en permanent tilknytning til et innebygd batteri, må leveres inn slik at batteriet kan byttes av kvalifiserte personer.

For å sikre at batteriet og elektrisk og elektronisk utstyr blir behandlet slik det skal når det ikke skal brukes lenger, må du levere disse produktene til et passende innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. For alle andre batterier kan du se delen i brukerhåndboken som beskriver hvordan batteriet trygt kan fjernes fra produktet. Fjern batteriet og lever det til et passende innsamlingssted for gjenvinning av brukte batterier.

WEEE-direktivet

Du må aldri kaste elektronikk med husholdningsavfallet. Elektronikk på gjenvinnes separat.

Batteridirektivet

Du må aldri kaste batterier med husholdningsavfallet. Batterier på gjenvinnes separat.

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)

Vi jobber mer å begrense bruken vår av skadelige stoffer, men EU-forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) krever at alle selskaper som driver innen EU, inkludert Sony, skal overholde ulike juridiske forpliktelser, inkludert å informere kunder om bruk av stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC – Substances of Very High Concern), som er oppført på den såkalte REACH-listen, i produktene våre.