Artikkel-ID : 00242491 / Sist endret : 05.03.2020

Jeg får ikke koblet til Wi-Fi-nettverket mitt hjemme

  Tips

  Trinnene nedenfor kan være forskjellige avhengig av Android-versjon. Hvis du vil finne ut hvilken Android-versjon enheten har, kan du finne og trykke på Settings (Innstillinger) > About phone (Om telefonen) > Android version (Android-versjon). Hvis du ikke ser About phone (Om telefonen) under Settings (Innstillinger), trykker du på System.

  • Start enheten på nytt, og slå Wi-Fi av og deretter på igjen.

   Slik slår du Wi-Fi av eller på 

  • Start ruteren på nytt. Kontroller at ruteren er Wi-Fi-sertifisert. Enheten din er Wi-Fi-sertifisert. Hvis ruteren ikke er det, kan det hende at enhetene ikke kommuniserer som de skal.

   Slik kontrollerer du om ruteren er Wi-Fi-sertifisert 

  • Fjern alle enhetsinnstillingene for Wi-Fi-nettverket som du vil koble til, og tilbakestill.
  • Kontroller at du er innenfor Wi-Fi-ruterens rekkevidde. Kontroller Wi-Fi-signalstyrken  (Wi-Fi-ikon) på statuslinjen. Hvis signalet er svakt, eller hvis det ikke finnes noe signal, kan du flytte deg nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet, det vil si enheten som forsyner Wi-Fi-nettverket.
  • Kontroller at ruteren bruker den nyeste programvareversjonen. Kontakt produsenten av ruteren for å få instruksjoner om hvordan du oppdaterer ruterprogramvaren.
  • Kontroller følgende ruterinnstillinger på en datamaskin. Hvis du ikke er sikker på hvordan du endrer innstillingene, kan du se brukerhåndboken for ruteren eller kontakte produsenten av ruteren.
   • Nettverksmodus/-hastighet: Bytt til auto (automatisk) eller mixed (blandet) modus i stedet for b, g eller n.
   • SSID og passord: Kontroller at det ikke er noen spesialtegn eller tegn som ikke er i det standard ASCII-tegnsettet.
   • DHCP: Kontroller at det er slått på. Du kan også prøve å angi en statisk IP-adresse hvis du har problemer med å få tilgang til Internett med Wi-Fi-tilkoblingen.
   • MAC-filter: Kontroller at det er slått av. Angi også tillatte innstillinger for enheten.
   • Kanal: Prøv å bruke en annen kanal, helst 11 eller lavere.
  • Legg til enhetens MAC-adresse i MAC-filtreringstabellen for Wi-Fi-ruteren. Enkelte rutere krever at du angir MAC-adresse.
   Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger MAC-adressen til i MAC-filtreringstabellen for ruteren, kan du se brukerhåndboken for ruteren eller kontakte produsenten av ruteren.

  Slik kontrollerer du MAC-adressen til enheten din 

  • Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Dette er av og til den beste løsningen hvis enheten slutter å virke som den skal, men merk at det vil slette alt personlig innhold lagret på internminnet på enheten. Sørg for å ta sikkerhetskopier data du ønsker å beholde.

  Slik sikkerhetskopierer du dataene ved hjelp av en datamaskin 

  Slik sikkerhetskopierer og synkroniserer du apper, telefoninnstillinger og anropslogg 

  Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (Android 10) 

  Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (Android 9) 

  Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (Android 8)