Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at EI-verdien ikke gjenspeiles på riktig måte under avspilling i Cine EI-modus
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • BODYDATA.DAT

Utgivelsesdato

 • 25-03-2021

Klargjøring

Dette dokumentet beskriver hvordan du oppdaterer ILME-FX6-systemprogramvaren.  Versjonsoppdateringsdataene lagres først på et SD-kort av typen SDXC eller et CFexpress Type A-minnekort, og oppdateres deretter via MENU (MENY).
MERKNADER:

 • CFexpress Type A-minnekortet kalles CFexpress-kort i dette dokumentet.
 • Du finner mer informasjon om MENU (MENY) i bruksanvisningen.

Kontrollere den eksisterende versjonen

Operativsystemer

Velg Version (Versjon) →Version Number (Versjonsnummer) på menyen Maintenance (Vedlikehold) for å se ILME-FX6-versjonen.

Merknader om oppgradering

 • Koble alltid til en medfølgende nettadapter når du oppdaterer. Hvis det er satt inn en batteripakke samtidig, fortsetter oppdateringen hvis nettadapteren senere kobles fra.
 • Koble fra tilkoblede enheter (for eksempel USB-enheter, SDI, HDMI, mikrofon, skotilbehør), og løs ut eventuelle medier som ikke brukes til å oppdatere.
 • Når du bruker et SD-kort, må du kontrollere at det er et SDXC- eller CFexpress-minnekort. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede SDXC- eller CFexpress-kort, kan du se i bruksanvisningen.
 • Bruk et SDXC- eller CFexpress-kort som er formatert i minnekortsporet ved hjelp av enhetens formateringsfunksjon. Du finner mer informasjon om formateringsfunksjonen i bruksanvisningen.

Lagre versjonsoppdateringsdata på et SDXC- eller CFexpress-kort

 1. Sett det formaterte SDXC- eller CFexpress-kortet inn i en datamaskin.
 2. Last ned ZIP-filen med versjonsoppdateringsdataene fra siden for nedlasting av versjonsoppdateringsdata, og lagre dataene på datamaskinen.
 3. Pakk ut ZIP-filen for å hente versjonsoppdateringsdataene (.dat-filtypen), og lagre dataene i rotkatalogen på SDXC- eller CFexpress-kortet.

MERK: Ikke endre filnavnet.

Oppdatere systemprogramvareversjonen

MERK: Ikke utfør noen av følgende handlinger når du oppdaterer systemprogramvaren. Versjonsoppdateringen kommer ikke til å bli fullført, og det kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.

 • Ta ut/sette inn SDXC- eller CFexpress-kortet
 • Slå av enheten

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av enheten, kan du se i bruksanvisningen.

 1. Sett SDXC- eller CFexpress-kortet versjonsoppdateringsdataene ble lagret på, inn i spor B på enheten.
  MERK: Det er kun spor B som gjenkjenner versjonsoppdateringsdataene.
 2. Velg Version (Versjon) → Version Up (Oppgrader) på menyen Maintenance (Vedlikehold), og velg deretter Execute (Utfør).
  MERK: Meldingen Please use the AC Adapter (Bruk nettadapteren) vises. Hvis versjonsoppdateringsdataene ikke kan fastsettes, kan du ikke velge Version Up (Oppgrader).
 3. Velg Execute (Utfør) i bekreftelsesskjermbildet for versjonsoppdatering.
  MERK: Meldingen Version Update VX.XXVY.YY vises (X.XX:eksisterende versjonsnummer, Y.YY: nyeste versjonsnummer).

 4. Velg Execute (Utfør) på skjermbildet for bekreftelse av versjonsoppdatering igjen. Versjonsoppdateringen starter. Når versjonsoppdateringen starter, blinker tilgangsindikatoren. Prosessen tar ca. seks minutter (tiden kan variere avhengig av kombinasjonen av de gamle og nye oppdateringsversjonene). Når versjonsoppdateringen er fullført, slutter tilgangsindikatoren å blinke, og enheten startes automatisk på nytt.
  MERK: Hvis det vises et svart skjermbilde i 15 minutter eller mer, stiller du inn enhetens strømbryter på OFF (AV) og kobler fra enheten. Koble deretter strømledningen til på nytt, og still inn strømbryteren på ON (PÅ). Kontroller prosedyren for versjonsoppdatering, og utfør deretter oppdateringsprosessen på nytt fra trinn 1. Hvis problemet med versjonsoppdateringer vedvarer og oppdateringen ikke er vellykket, kan det ha oppstått et problem med enheten. Ta kontakt med en servicerepresentant fra Sony.

 5. Kontroller at versjonen er oppdatert (se Kontrollere den eksisterende versjonen). Hvis systemprogramvaren ikke er oppdatert til den nyeste versjonen, kontrollerer du prosedyren for versjonsoppdatering og utfører deretter oppdateringsprosessen på nytt fra trinn 1.