Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten til Chromecast built-in for Audio

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Begrensninger

 • Bare for bruk med produktene som selges i Europa. Ikke alle modeller selges i alle land/regioner.

Filinformasjon

Navn

 • Fastvare for AV-mottaker til versjon M29.R.0534

ZIP-filnavn

 • UPDATE_M29R0534.zip

Filversjon

 • Versjon M29.R.0534

Filstørrelse

 • 219 MB (229 809 722 byte)

Utgivelsesdato

 • 12-10-2021

Klargjøring

Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottaker. Hvis versjonsnummeret er M29.R.0534 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til, er valgt. Hvis AV-mottakeren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Slå på AV-mottakeren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser STARTSKJERMEN.
 4. Trykk på HOME på fjernkontrollen. Deretter velger du Setup (Oppsett)System Settings (Systeminnstillinger)System Information (Systeminformasjon) ved hjelp av piltastene og trykker på ENTER
 5. Hvis versjonsnummeret er M29.R.0534 eller høyere på TV-skjermen, har du allerede den nyeste fastvaren.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på AV-mottakeren på:

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
(ANBEFALT)
 • En aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • en datamaskin
 • en USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Installer

Oppdatere AV-mottakeren din over Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Den tar vanligvis omtrent 15 til 60 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til AV-mottakeren.

Det du trenger:

 • En aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • Et kompatibelt TV-apparat

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye, ellers blir kanskje AV-mottakeren skadet
 • Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene

Klargjør utstyret:

 1. Slå på TV-apparatet, og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. (Hvis mottakeren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang).
 2. Koble AV-mottakeren til Internett-kilden ved hjelp av en Ethernet-kabel eller trådløs tilkobling via en ruter.
 3. Slå på AV-mottakeren.

Last ned oppdateringen:

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen fra Home-menyen til å velge Setup (Oppsett)System Settings (Systeminnstillinger)Software Update (Programvareoppdatering)Update via Internet (Oppdater via Internett), og trykk deretter på ENTER.
 2. Når meldingen A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvareversjon ble funnet på nettverket. Vil du oppdatere programvaren?) vises, velger du OK. Trykk deretter på ENTER.
 3. Når meldingen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon M29.R.XXXX Ny versjon) vises, velger du Start. Trykk deretter på ENTER.
 4. Oppdateringen starter.
 5. Følgende melding vises: Når oppdateringen starter, vises meldingen UPDATING på mottakerens skjerm. Oppdateringen tar opptil 60 minutter.Når oppdateringen er fullført, vises COMPLETE på mottakerens skjerm, og mottakeren starter automatisk på nytt. Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen.
  Merk: Det tar omtrent fem minutter å starte oppdateringen etter at programvaren er lastet ned. Velg OK, og trykk deretter på ENTER.
 6. Under oppdateringen vises UPDATING på displayet.
 7. Fastvareoppgraderingen er fullført når COMPLETE vises på displayet.
 8. AV-mottakeren startes automatisk på nytt når oppgraderingen er fullført.
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M29.R.0534, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis du får problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren via Internett.

 • Meldingen Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Oppdatering mislyktes. Koble til USB-minnet med oppdateringsfilene eller koble til nettverket for å prøve på nytt. Hvis oppdateringen mislykkes igjen, må du kontakte kundeservice) vises på TV-skjermen.
  1. Kontroller at ruteren og alle enheter som er koblet mellom AV-mottakeren og ruteren, er slått på.
  2. Kontroller at den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom AV-mottakeren og ruteren brukes.
  3. Kontroller at alle kablene mellom AV-mottakeren og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Prøv oppdateringen igjen.
  Hvis du ikke kan utføre prosedyren Oppdatering via Internett, prøver du å Oppdatere via USB-minne.
 • Etter at oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
  Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), og fremdriftsindikatoren på skjermen endres ikke på en god stund.
 • Når du kjører oppdateringen via Internett, viser TV-en meldingen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere.), og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  • Kontroller at LAN-kabelen er ordentlig tilkoblet.
  • Kontroller om AV-mottakeren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene. (Hvis du bruker en proxy-server, skriver du inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker – i stedet for proxy-vertsnavnet – i feltet Proxy-server).
  • Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå av AV-mottakeren, og prøv oppdateringen en gang til.
 • Oppdateringen har vart i over 90 minutter og er ennå ikke ferdig.
  Hvis AV-mottakeren er koblet trådløst til nettverket, kan du prøve å koble den til nettverket med en kabel og prøve å oppdatere på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via USB-minne.
 • Meldingen This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Denne enheten er ikke koblet til et nettverk. Utfør nettverksdiagnostikk i tilkoblingsserverinnstillingene) vises på TV-skjermen.
  Kontroller at LAN-kabelen er koblet til AV-mottakeren.
 • Meldingen Already Updated (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
  Fastvareversjonen som er installert på AV-mottakeren, er den nyeste versjonen.

Oppdater via USB-minne

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet, og overfører den deretter til AV-mottakeren.

Følgende operativsystemer anbefales:

 • Windows 10 eller 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende AV-mottakeren blir skadet
 • Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene

Last ned oppdateringen til datamaskinen:

 1. Les gjennom og godta vilkårene og betingelsene.
 2. Last ned filen UPDATE_M29R0534.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 219 MB (229 809 722 bytes)

Lagre til USB-minne:

 1. Pakk ut filen til datamaskinen:
  • For Mac: Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på UPDATE_M29R0534.zip-filen. Den utpakkede mappen får navnet UPDATE.
  • For Windows:
   1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, høyreklikk på UPDATE_M29R0534.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
   2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
   3. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE.
 2. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN og MSB29-FW_MB.ID.
 3. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
  • For Mac: Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows:
   1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
   2. Klikk på Send to... (Send til ...) på menyen.
   3. Klikk på stasjonen som representerer USB-enheten din (f.eks. den eksterne disken E:.)
   4. UPDATE-mappen blir kopiert til USB-enheten.

Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen endres.

Overfør oppdateringen til AV-mottakeren

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til AV-mottakeren.

Klargjør utstyret på følgende måte:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. (Hvis AV-mottakeren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang).
 2. Slå på AV-mottakeren.
 3. Kontroller at ingen andre USB-enheter er koblet til AV-mottakeren. Hvis så skulle være tilfelle, kobler du dem fra AV-mottakeren.

Overfør oppdateringen:

 1. Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder oppdateringsfilen i USB-porten, i fronten av AV-mottakeren.
 2. Bruk piltastene på fjernkontrollen på Home-menyen til å velge Setup (Oppsett)System Settings (Systeminnstillinger)Software Update (Programvareoppdatering)Update via USB Memory (Oppdater via USB-minne), og trykk deretter på ENTER.
 3. Meldingen Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Oppdateringsfiler ble funnet i USB-minnet. Vil du oppdatere programvaren? Gjeldende versjon M29.R.XXXX Ny versjon. Ikke slå av strømmen eller fjern USB-minnet under oppdateringen.) vises på TV-skjermen. Velg OK, og trykk deretter på ENTER.
 4. Følgende melding vises på TV-skjermen: Når oppdateringen starter, vises meldingen UPDATING på mottakerens skjerm. Oppdateringen tar opptil 60 minutter.Når oppdateringen er fullført, vises COMPLETE på mottakerens skjerm, og mottakeren starter automatisk på nytt. Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Velg OK, og trykk deretter på ENTER.
 5. Oppdateringen starter.
 6. Under oppdateringen vises UPDATING på displayet.
 7. Fastvareoppgraderingen er fullført når COMPLETE vises på displayet.
  Merk: Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres
 8. AV-mottakeren slår seg automatisk av når oppdateringen er fullført. Ikke bruk eller slå av AV-mottakeren før oppdateringen er fullført.
 9. Ta USB-enheten ut av AV-mottakeren, og skru på mottakeren.
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M29.R.0534, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis det oppstår problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren ved hjelp av datamaskinen og en USB-lagringsenhet:

 • UPDATE og ERROR vises vekselvis på displayet på mottakeren.
  1. Slå av systemet, og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen for AV-mottakeren.
  3. Prøv å oppdatere via USB-minne på nytt med en annen USB-lagringsenhet.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå på AV-mottakeren, og følg Oppdater via USB-minne-prosedyren på nytt.
 • Oppdateringsfilen UPDATE_M29R0534.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 90 minutter og er ennå ikke ferdig.
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
  2. Slå på AV-mottakeren.
  3. Prøv oppdateringen igjen.