Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HT-CT800
 • HT-MT500

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer nettverkstilkobling

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Soundbarfastvare til versjon M39.R.0518

Filversjon

 • M39.R.0518

Filstørrelse

 • 223 MB (234 802 932 byte)

Utgivelsesdato

 • 17-02-2022

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Det er mulig at fastvaren din allerede har blitt oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret er M39.R.0518 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som soundbaren er koblet til på. Hvis soundbaren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.
 4. HOME-skjermbildet bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → System Settings (Systeminnstillinger). Trykk deretter på ENTER.
 5. Merk System Information (Systeminformasjon) på skjermen, og trykk på ENTER.
 6. Hvis versjonsnummeret er Software Version M39.R.0518 eller høyere på TV-skjermen, har du allerede den nyeste fastvaren.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye ellers risikerer du skade på soundbaren.
 • Ikke deaktiver soundbaren eller koble fra strømmen under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke trekk ut strømledningen eller nettverkskabelen (LAN) før oppdateringen er fullført. Hvis du gjør det, kan det føre til en systemfeil.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til soundbaren på

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
(ANBEFALT)
 • en Ethernet-kabel for å koble soundbaren til Internett
 • Sørg for at soundbaren er koblet til følgende:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • en datamaskin
 • en USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdater soundbaren via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til soundbaren.

Du må ha:

 • en Ethernet-kabel for å koble soundbaren til Internett
 • Sørg for at soundbaren er koblet til følgende:
  • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
  • en kompatibel TV

Klargjør utstyret

 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som soundbaren er koblet til på. Hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang.
 2. Koble soundbaren til Internett med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på soundbaren.
 4. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. HOME-menyen bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → Software Update (Programvareoppdatering) → Update via Internet (Oppdater via Internett). Trykk deretter på Enter.
 2. Hvis meldingen A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvareversjon er funnet på nettverket. Vil du oppdatere programvaren?) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge OK. Trykk deretter på ENTER.
 3. Det tar ca. fem minutter å starte oppdateringen etter at programvaren er lastet ned.
 4. Hvis meldingen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0518 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon M39.R.xxxx Ny versjon) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge Start. Trykk deretter på ENTER.
 5. Oppdateringen starter.
 6. Hvis meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge OK. Trykk deretter på ENTER.
 7. Under oppdateringen vises en UPDT-melding på frontpanelet.
 8. Fastvareoppgraderingen fullføres når DONE vises på frontskjermen. Ikke deaktiver soundbaren eller koble fra strømmen under oppdateringen.
 9. Soundbaren startes automatisk på nytt når oppgraderingen fullføres.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført

Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M39.R.0518, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere soundbarens fastvare ved hjelp av Internett:

 • Hvis meldingen Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Oppdateringen mislyktes. Koble til USB-enheten med oppdateringsfilene for å prøve på nytt. Hvis oppdateringen mislykkes igjen, må du kontakte kundeservice) vises på TV-skjermen:
  1. Kontroller at ruteren og alle enheter som er tilkoblet mellom soundbaren og ruteren, er slått på.
  2. Kontroller at den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom soundbaren og ruteren brukes.
  3. Kontroller at alle kablene mellom soundbaren og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Prøv oppdateringen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan utføre oppdateringen, kan du prøve å oppdatere via USB-minnepinne.
 • Hvis du etter å ha startet oppdateringen via Internett, ser meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx% vises på TV-skjermen), men fremdriftsindikatoren på skjermen ikke har endret seg, kan oppdateringen via Internett ta lang tid (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverksforbindelsen. Derfor vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), og fremdriftsindikatoren på skjermen endres ikke på en god stund.
 • Hvis du kjører oppdateringen via Internett og TV-en viser meldingen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilkoblingsstatusen kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere.) og du ikke kan utføre fastvareoppgraderingen:
  • Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
  • Kontroller om soundbaren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene. (Hvis du bruker en proxy-server, må du skrive inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker i stedet for navnet på proxy-verten i Proxy Server-feltet.)
  • Prøv å oppdatere på nytt.
 • Hvis strømmen gikk mens oppdateringen pågikk, slår du på soundbaren og prøver å oppdatere på nytt.
 • Hvis oppdateringen har vart i over 60 minutter og ennå ikke er ferdig og soundbaren er koblet til et trådløst nettverk, kan du koble til et nettverk med en kabel i stedet og prøve å oppdatere på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via USB-minne.
 • Hvis meldingen This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Denne enheten er ikke koblet til et nettverk. Utfør nettverksdiagnostikk i tilkoblingsserverinnstillingene), vises på TV-skjermen, kontrollerer du om LAN-kabelen er koblet til soundbaren.
 • Hvis meldingen Already Updated (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen, er fastvareversjonen som er installert på soundbaren, den nyeste versjonen.

Oppdater ved hjelp av en USB-minneenhet og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Last ned oppdateringen til datamaskinen, overfør den til en USB-minneenhet og deretter til soundbaren.

Forberedelse til fastvareoppdatering

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Les gjennom og godta vilkårene.
 2. Last ned filen UPDATE_M39R0518.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 223 MB 234 802 932 byte.
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Pakk ut den oppdaterte filen fra UPDATE_M39R0518-filen.
  • For Mac:
   1. Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på UPDATE_M39R0518.zip-filen.
   2. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE.
  • For Windows:
   1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på UPDATE_M39R0518.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
    Merk: Standardinnstillingene for Microsoft Edge lagrer filen i mappen Downloads (Nedlastinger). Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen for å finne mappen Downloads (Nedlastinger). Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
   2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
   3. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE.
    Merk: Fire filer pakkes ut: MSB39-FW.BIN, MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN, and MSB39FW_MB.ID.
 2. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
 3. Overfør UPDATE-mappen til USB-lagringsenheten:
  • For Mac: Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows:
   1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
   2. I menyen klikker du på Send To... (Send til...). Klikk deretter på stasjonen som representerer USB-enheten (eller ekstern disk E:).
   3. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis mappen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på mappen endres.
 4. Når du har kopiert UPDATE-mappen, fjerner du USB-enheten fra datamaskinen.
Overfør oppdateringen til spilleren din:
 1. Klargjør utstyret på følgende måte:
  1. Slå på TV-apparatet, og kontroller at det er stilt inn på inngangen som soundbaren er tilkoblet. Hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.
  4. Sett inn USB-enheten med de fire filene.
 2. Overfør oppdateringen:
  1. HOME-skjermbildet bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → Software Update (Programvareoppdatering). Trykk deretter på ENTER.
  2. Bruk piltastene til å velge Update via USB Memory (Oppdater via USB-minnepinne), og trykk deretter på ENTER.
  3. Hvis meldingen Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Oppdateringsfiler er funnet på USB-enheten. Vil du oppdatere programvaren? Gjeldende versjon M39.R.xxxx Ny versjon. Ikke slå av strømmen eller fjern USB-enheten under oppdateringen.) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge OK. Trykk deretter på ENTER.
  4. Hvis meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge OK. Trykk deretter på ENTER.
  5. Oppdateringen starter.
  6. Under oppdateringen vises en UPDT-melding på frontpanelet.
  7. Fastvareoppdateringen er fullført når meldingen DONE vises på frontpanelet. Soundbaren startes automatisk på nytt.
   Merk: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M39.R.0518, er fastvareoppdateringen utført

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis det oppstår problemer under fastvareoppdatering av soundbaren med datamaskin og en USB-enhet:
 • Hvis UPDT og ERROR vises vekselvis på frontpanelet:
  1. Slå av systemet, og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen til soundbaren.
  3. Prøv å oppdatere via USB-minnepinne.
 • Hvis strømmen gikk mens oppdateringen pågikk, slår du på soundbaren og følger fremgangsmåten for å oppdatere via USB-minne igjen.
 • Hvis oppdateringsfilen UPDATE_M39R0518.zip du lastet ned fra nettstedet, ikke kan pakkes ut, sletter du filen og laster den ned på nytt.
 • Hvis oppdateringen har vart i over 30 minutter og ennå ikke er ferdig:
  1. Koble fra strømledningen, vent i flere minutter, og koble den deretter til igjen.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Prøv oppdateringen igjen.